Partnerstwa-Odra

Partnerstwo-Odra jest nieformalną, międzyregionalną siecią kooperacyjną czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych, które od 2006 roku pod hasłem "Granice dzielą - Odra łączy" realizują wspólne projekty. Sieć Partnerstwa-Odra w swoich obszarach priorytetowych transport, turystyka, gospodarka i infrastruktura, a także nauka i badania, skupia się na poprawie sytuacji gospodarczej regionów po obu stronach Odry oraz pogłębieniu politycznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych powiązań między regionami. Do znaczących rezultatów dotychczasowej współpracy zaliczyć należy m.in. uzgodnienie wspólnej mapy infrastruktury transportowej na polsko-niemieckim pograniczu, wprowadzenie ponadnarodowych ofert turystycznych oraz przeprowadzenie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe (RDI).
Strona internetowa Partnerstwa-Odra przedstawia najnowsze wiadomości i wydarzenia, a ponadto oferuje informacje na temat projektów, programów finansowania i najnowszych osiągnięć w dziedzinie współpracy transgranicznej.

Strona internetowa Partnerstwa-Odra
Subskrypcja biuletynu Partnerstwa-Odra